IT-Matchmaker.com (Trovarit AG)
Pontdriesch 10/12, 52062 Aachen
Tel: +49 (241) 40009-0
Web: www.it-matchmaker.com
Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie e.V.
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin
Tel: +49 (30) 200786-252
Web: www.bve-online.de/
Forschungsinstitut für Rationalisierung an der RWTH Aachen
Pontdriesch 14/16, 52062 Aachen
Tel: +49 (241) 47705-0
Web: www.fir.rwth-aachen.de
Food-Processing Initiative e.V.
Herforder Straße 26-28, 33602 Bielefeld
Tel: +49 (521) 98640-0
Web: www.foodprocessing.de